کارگاه


 

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

پایگاه بالینی

Up to date

25/3/98

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

سرکار خانم تکلو

 

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

پایگاه بالینی

Clinical key

30/4/98

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

سرکار خانم تکلو

 

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

پایگاه بالینی

Wiley

27/5/98

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

سرکار خانم جهانگیری

 

 

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

پایگاه بالینی

Web of science

24/6/98

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

سرکار خانم جهانگیری

 

 

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

پایگاه

Science direct

24/9/98

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

سرکار خانم تکلو

 

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

پایگاه

Pro Quest

27/9/98

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

سرکار خانم تکلو

 

 

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

پایگاه بالینی

Scopus

29/10/98

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، ماماییسرکار خانم تکلو

 

 

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

پایگاه بالینی

Clinical key

27/11/98

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، ماماییسرکار خانم اکبرزاده