تازه های کتابخانه (لاتین)

لیست کتب لاتین خریداری شده از نمایشگاه اردیبهشت 97

ردیف

عنوان

تعداد

1

Williams Obstetrics  2018

2 نسخه

2

Williams Obstetrics 2017

2نسخه

3

High Risk Pregnancy Management Options

1نسخه

 

 

                          لیست کتب لاتین خریداری شده از نمایشگاه اردیبهشت 98

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

Stoeltings Anesthesia and Co-Existing Disease2017

1 جلد

2

Chestnuts Obstetric Anesthesia 2019

1جلد

3

Diagnosis of Endometrial Biopsies and Curettings: A Practical Approach 2019

1جلد

4

Diagnostic Gynecologic and Obstetric Pathology 2018

1جلد

5

Te Lindes Operative Gynecology 2019

2جلد

6

Speroff 2019

3جلد

7

Novaks Gynecology 2019

3جلد