تازه های کتابخانه (فارسی)

لیست کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه اردیبهشت97

ردیف

عنوان

تعداد

1

پروتکل های بارداری های پرخطر

 

2نسخه

2

سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی کالن 3جلدی

 

3نسخه

3

Order زنان زایمان ومامایی

6نسخه

4

Order نوزادان

5نسخه

5

Order کودکان

6نسخه

6

اصول جراحی های ژنیکولوژی تلیند2015، 4 جلدی

4نسخه

7

بهداشت مادر وکودک با رویکرد بهداشت باروری

6نسخه

8

زایمان فیزیولوژیک وبدون درد

4نسخه

9

مهارتهای عملی مامایی راهنمای شرکت در فینال عملی مامایی

5نسخه

10

ژرستاری وبهداشت مادران ونوزادان ذوالفقاری

6نسخه

11

زخم فشاری

1نسخه

12

فرهنگ لغات و اصطلاحات بارداری و زایمان ویلیامز2014

4 نسخه

13

سیستم فرماندهی حوادث بیمارستان HICS  2014

2نسخه

 

                                          لیست کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه اردیبهشت98

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

اصول کاربردی داروهای زنان حجت اله اکبرزاده

3

2

چکیده بارداری وزایمان ویلیامز قاضی جهانی 2018

7

3

بارداری وزایمان ویلیامز3جلدی

انتشارات گلبان نوشته قاضی جهانی 2018

7

4

ORDER زنان زایمان و مامایی حجت اله اکبرزاده

3

5

الگوریتم های زنان و مامایی بهرام قاضی جهانی

3