سال 97

برنامه کارگاه های بیمارستان معتضدی در سال 1397

ردیف

عنوان

تاریخ

ساعت

گروه هدف

1

جستجوی منابع الکترونیک

97/09/27

10 الی 12

کلیه دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

2

جستجوی منابع الکترونیک

97/09/28

 

10 الی 12

کلیه دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

3  
 

جستجوی منابع الکترونیک

 
97/11/16
10 الی 12
 

کلیه دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

4  

جستجوی منابع الکترونیک

  97/12/07  10 الی 12
 

کلیه دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی