98

 

برنامه کارگاه های بیمارستان معتضدی درسال 1398

ردیف

عنوان

تاریخ

ساعت

گروه هدف

1

پایگاه بالینی

Clinical key

30/2/98

10 الی 12

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

2

پایگاه بالینی

Up to date

25/3/98

10 الی 12

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

3

پایگاه بالینی

Clinical key

30/4/98

10 الی 12

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

4

پایگاه

Wiley

27/5/98

10 الی 12

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

5

پایگاه

Web of science

24/6/98

10 الی 12

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

6

پایگاه

Pro Quest

28/7/98

10 الی 12

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

7

پایگاه

Pub Med

26/8/98

10 الی 12

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

8

پایگاه

Science direct

24/9/98

10 الی 12

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

9

پایگاه

Scopus

29/10/98

10 الی 12

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

10

پایگاه بالینی

Clinical key

27/11/98

10 الی 12

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی

11

پایگاه بالینی

Up to date

25/12/98

10 الی 12

کلیه دستیاران و دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی