آدرس بیمارستان:کرمانشاه میدان فردوسی بیمارستان معتضدی واحد کتابخانه

 

شماره تماس:08337246351 داخلی 160

 

ایمیل کتابخانه:motazedilib@kums.ac.ir

 

مسئول کتابخانه:شیما السادات خرمی