جشم انداز

چشم انداز :

 

 

 

- با توجه به گسترش مقاطع تحصیلی در این مرکز رشد تعداد دانشجویان و سایر کاربران کتابخانه و گسترش فعالیت های آموزشی در این زمینه ها و نیز توسعه دامنه همکاری های بین کتابخانه ای، ایجاد تحول در امکانات، خدمات و فضای کتابخانه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا کتابخانه مرکز مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان غنی ترین و فعال ترین کتابخانه ی بیمارستانی در زمینه زنان وزایمان و ناباروری در سطح استان مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید تا جایی که بیمارستان  را در رسیدن به اهدافش که همانا داشتن جامعه ای برخوردار از سلامت مادران ونوزادان و رفاه است را یاری نماید .