ساعت کار کتابخانه:

 

 

 

ساعت کار میز امانت کتابخانه از 08:00 صبح الی 14:00 بعد از ظهر

 

ساعت کار سالن مطالعه از  08:00 صبح الی 14:00 بعد از ظهر

 

ساعت کار سالن کامپیوتراز  08:00 صبح الی 14:00بعد از ظهر