رسالت

رسالت :

 

 

 

کتابخانه بیمارستان معتضدی به عنوان یک کتابخانه دانشگاهی در راستای پیشبرد اهداف و  برنامه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه با بهره گیری از حمایت های این بیمارستان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی می پردازد.