وظایف کتابخانه

وظایف کتابخانه :

 

 

 

1- حفظ و نگهداری مجموعه مواد آموزشی

 

2- امانت کتاب و عضوگیری بر اساس مقررات کتابخانه مرکزی

 

3- نگهداری و محافظت از تجهیزات کتابخانه

 

4- صدور کارت عضویت و نیز انجام امور مربوطه به تسویه حساب اعضاء

 

5- منعکس کردن پیشنهادات ارائه شده به کتابخانه مرکزی

 

6- تهیه فهرست منابع مورد نیاز و ارائه آن به کتابخانه مرکزی

 

7- رسیدگی به نظافت کتابخانه و اداره داخلی آن

 

8-انجام امور داخلی کتابخانه (دریافت کتاب از کتابخانه مرکزی، ثبت و مهر و آماده سازی‌های لازم، تنظیم و قرار دادن کتابها در محل خود، بایگانی برگه‌های کتاب، مکاتبات داخلی در ارتباط با کتابخانه  بیمارستان و کتابخانه مرکزی