جامعه مخاطبان

جامعه مخاطبان :

 

 

شامل استاژر، انترن، رزیدنت ، اتند، پرستار، ماما و پرسنل بیمارستان و دانشجویان مامایی  در رده کارشناسی وکارشناس ارشد، دانشجویان پرستاری